Katalogy nábytku

Anketa
Navštívili jste již naši prodejnu ?
 
Elektrospotřebiče

 

Elektrospotřebiče

Portál Semily - informační portál města

 

Obchodní podmínky
I. Všeobecná ustanovení
1) Zde uvedené obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti smluvních stran pro nákup v internetovém obchodě www.NIKA-nabytek.cz (dále v textu jen „Obchodní podmínky“). Jedná se tedy především o práva a povinnosti mezi obchodní společností Veronika Matoušová - NIKA nábytek., IČ: 01372866, se sídlem, Cihlářská 344, 513 01, Semily, jako prodávajícím na straně jedné a kupujícím internetového obchodu www.NIKA-nabytek.cz na straně druhé. Součástí Obchodních podmínek jsou dodací podmínky (dále v textu jen „Dodací podmínky“) i reklamační řád (dále v textu jen „Reklamační řád“).
2) Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, s vyloučením kolizních ustanovení. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dále zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
II. Vymezením základních pojmů
V rámci Obchodních podmínek se rozumí:
a) Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, pokud smluvními stranami jsou na jedné  straně - spotřebitel a na druhé straně prodávající.
b)  Prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů, dodává spotřebiteli či kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby -dále v textu jen „Prodávající“.
c)  Spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami – dále v textu jen „Spotřebitel“.
d)  Kupující (nikoli spotřebitel) – je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti – dále v textu jen „Kupující“.
e)  Kupní smlouva – objednávka spotřebitele či kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu spotřebiteli či kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi spotřebitelem či kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti – dále v textu jen „Kupní smlouva“.
III. Předmět Kupní smlouvy

1. Prodávající se zavazuje, že spotřebiteli, příp. kupujícímu dodá zboží, jež je předmětem kupní smlouvy, ve stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovující daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a spotřebitel, příp. kupující se zavazuje řádně uhradit sjednanou kupní cenu  a zboží převzít.
2. Uzavřením kupní smlouvy dále spotřebitel či kupující stvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami (a to včetně dodacích podmínek a reklamačního řádu). Na Obchodní podmínky byl spotřebitel či kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a měl možnost se s nimi seznámit. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy.
IV. Objednání zboží, uzavření Kupní smlouvy, zrušení objednávky
1. Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva vzniká formálním potvrzením objednávky prodávajícím.
Po odeslání objednávky Vám bude zasláno na emailovou adresu automatické potvrzení objednávky, kterou jste uvedli v objednávce. Pokud Vám tento email nebude doručen, zkontrolujte, zda jste nezadali při registraci špatnou emailovou adresu (údaje v registraci můžete měnit po přihlášení kliknutím na Vaše přihlašovací jméno). Jestliže je emailová adresa v pořádku a potvrzení objednávky Vám přesto nepřišlo, kontaktujte nás, prosím: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , na telefonu +420 731 651 581

2. Spotřebitel či kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu max. 5ti dnů od objednání. U zboží s označením zboží skladem, je možno objednávku stornovat nejpozději do druhého dne.

STORNO POPLATEK ZA ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Storno poplatek se počítá z celkové výše objednávky, nikoliv z výše zálohové platby. Při zrušení objednávky po více  než 5ti dnech nebo při platbě za zboží předem převodem, se účtuje storno poplatek ve výši 2% z celkové částky.

3. Po závazném automatickém potvrzení přijetí objednávky je možné objednávku ze strany spotřebitele či kupujícího stornovat pouze v případě, že  prodávající nesplní podmínky dodání, není-li obchodními podmínkami či právním předpisem stanoveno jinak. V případě stornování potvrzené objednávky je spotřebitel či kupující povinen uhradit Prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající je oprávněn žádat po spotřebiteli či kupujícím smluvní pokutu ve výši 40 % z kupní ceny, která byla stanovena jako paušální náhrada škody, kterou je spotřebitel či kupující uhradit ve prospěch prodávajícího.
4.  Prodávající má právo stornovat objednávku bez udání důvodu nebo z důvodu a vyhrazuje si tímto právo chyb a změn uvedených kupních cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží. V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude neprodleně kontaktovat spotřebitele či kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že spotřebitel či kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo na adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 10 pracovních dnů).

5. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky – množství, charakteristice objednaného zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně žádat po spotřebiteli či kupujícím uhrazení zálohy nejvýše ve výši 20 % z kupní ceny na zboží objednané z našeho e-shopu. U výroby nábytku na míru požadujeme zálohu ve výši 60 % z celkové částky. Pokud bude objednávka zrušena ze strany kupujícího nebo spotřebitele, bude tato záloha použita jako paušální náhrada škody.

6.odstoupení od kupní smlouvy - Podle § 1829 odst. 1 NOZ má spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů bez udání důvodů. Tato lhůta se počítá ode dne převzetí zboží do okamžiku odeslání písemného odstoupení dodavateli (potvrzení pošty, případně datové schránky). Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli elektronicky na emailovou adresuDodavatel po obdržení odstoupení od kupní smlouvy potvrdí přijetí odstoupení spotřebiteli nejpozději do 14 dní.Spotřebitel je povinen (§ 1831 NOZ) bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení, zaslat nebo předat dodavateli zboží, které od něho obdržel. Dopravní náklady na vrácení dodaného zboží zpět dodavateli hradí kupující. Zboží zaslané zpět dodavateli musí být v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, originálního obalu a všech poskytnutých dokladů včetně dokladu o koupi).Dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Odpovídá-li zboží výše uvedeným podmínkám (nepoškozené, kompletní) vrátí dodavatel spotřebiteli všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal a to stejným způsobem, jakým je přijal, případně jiným způsobem, pokud s tím spotřebitel vyslovil souhlas. Jestliže spotřebitel zvolil při nákupu jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který dodavatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Objednávka se považuje za stornovanou a kupní smlouva za zaniklou, v případě, že spotřebitel či kupující tuto vyžádanou zálohu neuhradí.

7.Při termínech montáží nábytku na míru, nevzniká prodávajícímu ani kupujícímu jakýkoliv nárok na proplacení vzniklé škody, převážně proplácení ušlých zisků, cestovné, proplácení dovolených.

8.  Dodací lhůta objednaného zboží začíná běžet prvním dnem následujícího týdne.
9. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud spotřebitel či kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu a v takovém případě se nejedná u prodávajícího o porušení jakéhokoli závazku a není povinen hradit spotřebiteli či kupujícímu jakoukoli škodu.
V. Kupní cena a platba
1. Kupní ceny uvedené na webových stránkách www.NIKA-nabytek.cz jsou platné k okamžiku objednání ze strany spotřebitele či kupujícího. Prodávající si vyhrazuje právo chyb a změn uvedených kupních cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží.
2. Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti v prodejně prodávajícího nebo pracovníkovi přepravní společnosti.
3. Při prodlení se zaplacením faktury je prodávající oprávněn účtovat Spotřebiteli či kupujícímu úroky z prodlení v právním předpisem stanovené výši. Prodávající je dále oprávněn účtovat a Spotřebitel či Kupující je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny za každý započatý den prodlení.
4. Vlastnické právo ke zboží přechází na spotřebitele či kupujícího dnem zaplacení kupní ceny.
5. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a spotřebitelem či kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a záruční list.
6.   Způsoby úhrady zboží:
a)  převodem na účet vedený u Komerční banky. Číslo účtu: 107-4309430277 / 0100
b)  hotově – při osobním odběru, při dodávce zboží.
VI. Dodací podmínky, úhrada
1.   Doprava je zajištěna vlastními vozidly prodávajícího, nebo přepravní společností. Prodávající si vyhrazuje právo měnit formu přepravy s ohledem na objednané množství a charakter zboží.
2.   Konkrétní dodací lhůty jsou uvedeny u každého výrobku. Dodací lhůta objednaného zboží, začíná běžet prvním dnem následujícího týdne. Prodávající upozorňuje, že tyto dodací lhůty jsou pouze orientační - vzhledem k šíři nabízeného sortimentu nelze garantovat nevyprodání skladových zásob a s tím spojené případné prodloužení publikované dodací lhůty. O této skutečnosti je spotřebitel nebo kupující neprodleně informován.
3.   Ke změně dodacích lhůty může dojít v období překlenutí kalendářního roku (objednávka provedena v prosinci bude brána jako objednávka provedená v lednu a bude tak začínat její běh lhůty, jelikož dochází k zastavení dodávek zboží od výrobců). Aktuální informace budou sděleny při objednání
4.   Dopravou se rozumí, že dopravce (prodávající) přepraví zboží z určitého místa (místo odeslání) do určitého jiného místa (místo určení), a není tím myšlen výnos objednaného zboží.
5.   Spotřebitel či kupující uzavřením kupní smlouvy akceptuje takto uvedené ceny za dodání zboží a tyto se zavazuje uhradit.
Při platbě dobíkou, je k ceně dopravy připočítán poplatek ve výši 100 kč
6.   Spotřebitel či kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít a vyvinout maximální součinnost, aby prodávající či přepravní společnost mohla zboží doručit.
7.  Nepřevezme-li kupující předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně (např. zruší objednávku v případě, kdy je zboží již odeslané, není i přes dohodnutý termín přítomna kupujícím určená osoba nebo není schopen uhradit kupní cenu atd.), nese kupující náklady na dopravu nebo spojené s opakovaným dodáním v plné výši
8.   Dále je spotřebitel či kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě shledání porušení originální pásky na zboží či shledání jiných porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných se doporučuje spotřebiteli či kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít. Podpisem při převzetí zboží,  spotřebitel či kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Faktura sloužící zároveň i jako daňový doklad a záruční list je přiložena.
VII. Záruka za zboží

1. Záruku na prodávané zboží prodávající poskytne dle obecně závazných právních předpisů. Není-li v on-line katalogu na webových stránkách www.NIKA-nabytek.cz uvedeno u daného produktu jinak, je záruční doba na produkty všech značek 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne vystavení faktury na dané zboží spotřebiteli či kupujícímu.
2. Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem v obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou. Záruka se nevztahuje na zboží mechanicky poškozené za předpokladu, že toto poškození je důvodem reklamované vady a zároveň prodávající není za toto poškození odpovědný.
3. Prodávající má právo odmítnout reklamaci zboží v případě zřetelné manipulace se záručním listem jako například přepisování a podobně.
4.   Reklamace se uplatňuje písemně na emailové adrese Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
5.   Bližší podmínky reklamace stanoví reklamační řád.
6.   Záruka se nevztahuje na opotřebení věci, způsobené jejím běžným užíváním.
VIII. Odstoupení od Kupní smlouvy, vrácení zboží
1. V souladu s ustanovením občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.
2. Rozhodnete-li se, jako spotřebitel, pro odstoupení od kupní smlouvy v této lhůtě žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:
a) Kontaktujte nás (písemně), že žádáte odstoupení od kupní smlouvy. Uveďte číslo objednávky,datum nákupu (rozhodující je datum odeslání)..
b) Pokud již spotřebitel nebo kupující zboží obdržel a převzal, zavazuje se je zaslat zpět na adresu prodávajícího za splnění těchto podmínek:
-  nesmí být použité,
-  musí být nepoškozené,
-  musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu, obalu atd.) s originálem dokladu o koupi.
c) Spotřebitel se zavazuje zboží zaslat doporučeně a pojištěné, jelikož prodávající neručí za jeho případnou ztrátu na cestě na sklad prodávajícího (doporučeně neznamená na dobírku).
d) V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, nebo bude jevit známky použití, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč. z.).
3. Prodávající je povinen za předpokladu splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží peníze za zboží zaslat spotřebiteli složenkou nebo převodem na účet a to nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. V případně nedodání kompletního zboží či jinak odporující výše uvedeným podmínkám se termín posouvá do doby dodání plnohodnotného zboží.
4. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek prodávající není povinen  akceptovat odstoupení od  kupní smlouvy jako řádné a je oprávněn zboží vrátit zpět na náklady spotřebitele.
5. Prodávající upozorňuje, že spotřebitel nemůže mj. odstoupit podle § 53 odstavce 8 občanského zákoníku od takové kupní smlouvy, jejímž předmětem je dodávka zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.
6. Prodávající dále zdvořile Spotřebitele upozorňuje, že shora uvedená lhůta pro odstoupení je určena k tomu, aby se spotřebitel mohl dostatečně seznámit s vlastnostmi zakoupeného zboží a nelze ji chápat jako právo na výpůjčku zboží. Toto právo také primárně neslouží jako způsob řešení dodání vadného zboží (viz. čl. VIII. Vlastnosti zboží). V případě vadného plnění ovšem není vyloučeno, aby spotřebitel uplatnil své právo na odstoupení od kupní smlouvy, v takovém případě je ale nutné, aby odůvodnil své odstoupení od kupní smlouvy vadou dodaného zboží. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že prodávající může v rámci odstoupení od kupní smlouvy vrácené vadné zboží považovat za poškozené ze strany spotřebitele.
IX. Vlastnosti zboží
1. Spotřebitel či kupující je srozuměn, bere na vědomí a souhlasí s následujícími skutečnostmi:
a) potahové látky se mohou lišit od skutečnosti vlivem technických důvodu (nastavení monitoru, stáří, osvětlení v místnosti atd.),
b) prodávající si vyhrazuje právo rozdílu odstínu potahu v závislosti na výrobních změnách výrobce, které není schopen ovlivnit,
c)  foto je ilustrační, dekorace není součástí výrobku,
d) u dřevěných částí, když se jedná o přírodní dřevo, jednotlivé části mořené stejným mořidlem mohou vykazovat mírné barevné odlišnosti - moření tak zvýrazňuje strukturu a přírodní vlastnosti dřeva.
X. Ochrana osobních dat
1. Spotřebitel a kupující bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky internetového obchodu www.NIKA-nabytek.cz dává spotřebitel či kupující souhlas ke shromažďovaní a archivování osobních údajů a jeho nákupech.
2. Internetový obchod www.NIKA-nabytek.cz si váží Vaší důvěry a zavazuje se, že bude chránit Vaše údaje, které musely být uvedeny při realizaci objednávky. Vaše údaje nebudou v žádném případě poskytnuty třetí osobě, ani jinak zneužity.
XI. Rozhodčí doložka
Rozhodčí doložka v rámci ČR:
Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé mezi nimi z právních vztahů založených touto smlouvou, nebo v souvislosti s ní, budou podle zákona 216/1994 Sb. rozhodovány v rozhodčím řízení. Rozhodce pro řešení takového sporu, bude vybrán žalující stranou,  z  veřejně přístupných seznamů rozhodců.   Rozhodčí řízení, se bude konat na základě písemných podkladů, podle zásad spravedlnosti, bez ústního  projednání, pokud jej rozhodce neshledá nutným.  Smluvní strany se dohodly, že rozhodnutí bude pro ně konečné a závazné.
Rozhodčí doložka s mezinárodní prvkem:
Smluvní strany se dohodly, že případné majetkové spory, vzniklé mezi nimi z právních vztahů, založených touto smlouvou nebo v souvislosti s ní, budou podle zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů č. 216/1994 Sb, nebo podle smlouvy o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů, uzavřené 10. června 1958 v New Yorku, rozhodovány v rozhodčím řízení. Rozhodce pro řešení takového sporu, bude vybrán žalující stranou, z veřejně přístupných seznamů rozhodců. Rozhodčí  řízení se bude konat na základě písemných podkladů podle zásad  spravedlnosti, bez ústního projednání, pokud jej rozhodce neshledá  nutným. Smluvní strany se dohodly, že rozhodnutí bude pro ně konečné a závazné.
XII. Závěrečná ujednání
1. Obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky.
2. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje spotřebitel či kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky.
3. Odeslanou objednávku je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ustanovení § 262, odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména ustanovením § 409 a následujícím.

Veronika Matoušová - NIKA nábytek
 
Fotogalerie
Pirátská loď 3
Pirátská loď 3

 

při objednávce
nad 15.000,-Kč

Slevy až 50 %

Slevy v našem e-shopu

až 50 %

 

Nové zboží
1 390.00 Kč

1 590.00 Kč

Košík
VirtueMart
Váš košík je prázdný

NIKA na Facebooku